คำแปล cut off แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cut off อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cut off แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขัดจังหวะ
Synonym : interrupt, intrude
คำที่เกี่ยวข้อง : พูดแทรก, ทำให้หยุดพูด

2. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตัดทิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัดออก, ตัด

3. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ถูกตัดขาด
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, ทำให้ขาดการติดต่อ

4. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ปิดการทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง : ดับเครื่อง

5. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตัดออก
Synonym : slice off, snip off, strike off, swish off

6. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขัดจังหวะ
Synonym : cut short

7. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ป้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ระงับ, ยับยั้ง

8. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยกเลิก
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุติ

9. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แยกจาก
คำที่เกี่ยวข้อง : แบ่งแยกมาจาก

10. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แยกตัวจาก

11. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ฆ่า

12. cut off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ไปอย่างรวดเร็ว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cut off mean?
The meaning of cut off .
1. cut off [verb]
Definition : make a break in
Synonym : break up, disrupt, interrupt
ตัวอย่างประโยค
We interrupt the program for the following messages.

2. cut off [verb]
Definition : cease, stop
Synonym : cut
ตัวอย่างประโยค
Cut the noise.
We had to cut short the conversation.

3. cut off [verb]
Definition : remove by or as if by cutting
Synonym : chop off, lop off
ตัวอย่างประโยค
Cut off the ear.
Lop off the dead branch.

4. cut off [verb]
Definition : cut off and stop
Synonym : cut out
ตัวอย่างประโยค
The bicyclist was cut out by the van.

5. cut off [verb]
Definition : break a small piece off from
Synonym : break off, chip, knap
ตัวอย่างประโยค
Chip the glass.
Chip a tooth.

6. cut off [verb]
Definition : remove surgically
Synonym : amputate
ตัวอย่างประโยค
Amputate limbs.

7. cut off [adjective]
Definition : detached by cutting
Synonym : severed
ตัวอย่างประโยค
Cut flowers.
A severed head.
An old tale of Anne Bolyn walking the castle walls with her poor cut-off head under her arm.

8. cutoff [noun]
Definition : a designated limit beyond which something cannot function or must be terminated
Synonym : cutoff

9. cutoff [noun]
Definition : a route shorter than the usual one
Synonym : crosscut, cutoff, shortcut

10. cutoff [noun]
Definition : a device that terminates the flow in a pipe
Synonym : cutoff

11. cutting off [noun]
Definition : the act of cutting something off
Synonym : abscission, cutting off

12. cutting off [noun]
Definition : the act of shortening something by chopping off the ends
Synonym : cut, cutting, cutting off
ตัวอย่างประโยค
The barber gave him a good cut.


ETdict.com, Copyright ©