คำแปล about แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ about อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

about แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. about [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับ
Synonym : regarding, concerning, with regard to

2. about [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ใกล้กับ

3. about [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ทั่วๆ
คำที่เกี่ยวข้อง : ในที่ต่างๆ

4. about [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ทั่วๆ
คำที่เกี่ยวข้อง : ในที่ต่างๆ

5. about [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ในทิศทางตรงข้าม

6. about [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ประมาณ
Synonym : approximately, close to, just about
คำที่เกี่ยวข้อง : ราว, ราวๆ

7. about [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : แพร่หลาย

8. about [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : รอบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does about mean?
The meaning of about .
1. about [adjective]
Definition : on the move
Synonym : astir
ตัวอย่างประโยค
Up and about.
The whole town was astir over the incident.

2. about [adverb]
Definition : (of quantities) imprecise but fairly close to correct
Synonym : approximately, around, close to, just about, more or less, or so, roughly, some
ตัวอย่างประโยค
Lasted approximately an hour.
In just about a minute.
He's about 30 years old.
I've had about all I can stand.
We meet about once a month.
Some forty people came.
Weighs around a hundred pounds.
Roughly $3,000.
Holds 3 gallons, more or less.
20 or so people were at the party.

3. about [adverb]
Definition : all around or on all sides
Synonym : around
ตัวอย่างประโยค
Dirty clothes lying around (or about).
Let's look about for help.
There were trees growing all around.
She looked around her.

4. about [adverb]
Definition : in the area or vicinity
Synonym : around
ตัวอย่างประโยค
A few spectators standing about.
Hanging around.
Waited around for the next flight.

5. about [adverb]
Definition : used of movement to or among many different places or in no particular direction
Synonym : around
ตัวอย่างประโยค
Wandering about with no place to go.
People were rushing about.
News gets around (or about).
Traveled around in Asia.
He needs advice from someone who's been around.
She sleeps around.

6. about [adverb]
Definition : in or to a reversed position or direction
Synonym : around
ตัวอย่างประโยค
About face.
Suddenly she turned around.

7. about [adverb]
Definition : in rotation or succession
ตัวอย่างประโยค
Turn about is fair play.

8. about [adverb]
Definition : (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished
all but
Synonym : almost, most, near, nearly, nigh, virtually, well-nigh
ตัวอย่างประโยค
The job is (just) about done.
The baby was almost asleep when the alarm sounded.
We're almost finished.
The car all but ran her down.
He nearly fainted.
Talked for nigh onto 2 hours.
The recording is well-nigh perfect.
Virtually all the parties signed the contract.
I was near exhausted by the run.
Most everyone agrees.


ETdict.com, Copyright ©