คำแปล acclimate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ acclimate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

acclimate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. acclimate [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
Synonym : adapt, accommodate, become accustomed to, acclimatize

2. acclimate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับตัวให้ชินกับอากาศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does acclimate mean?
The meaning of acclimate .
1. acclimate [verb]
Definition : get used to a certain climate
Synonym : acclimatise, acclimatize
ตัวอย่างประโยค
They never acclimatized in Egypt.


ETdict.com, Copyright ©