คำแปล account แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ account อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

account แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. account [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การคำนวณ
Synonym : counting, calculation

2. account [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบรรยาย
Synonym : explanation
คำที่เกี่ยวข้อง : การอธิบาย

3. account [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำรายการบัญชี
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

4. account [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บัญชี
คำที่เกี่ยวข้อง : บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี

5. account [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บัญชีเงินฝาก
คำที่เกี่ยวข้อง : บัญชีธนาคาร

6. account [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พิจารณา
Synonym : consider, judge, value
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเมินค่า

7. account [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รายงาน
Synonym : report, description
คำที่เกี่ยวข้อง : บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does account mean?
The meaning of account .
1. account [noun]
Definition : a record or narrative description of past events
Synonym : chronicle, history, story
ตัวอย่างประโยค
A history of France.
He gave an inaccurate account of the plot to kill the president.
The story of exposure to lead.

2. account [noun]
Definition : a short account of the news
Synonym : news report, report, story, write up
ตัวอย่างประโยค
The report of his speech.
The story was on the 11 o'clock news.
The account of his speech that was given on the evening news made the governor furious.

3. account [noun]
Definition : a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services
Synonym : business relationship
ตัวอย่างประโยค
He asked to see the executive who handled his account.

4. account [noun]
Definition : a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc.
Synonym : explanation
ตัวอย่างประโยค
The explanation was very simple.
I expected a brief account.

5. account [noun]
Definition : grounds
Synonym : score
ตัวอย่างประโยค
Don't do it on my account.
The paper was rejected on account of its length.
He tried to blame the victim but his success on that score was doubtful.

6. account [noun]
Definition : importance or value
ตัวอย่างประโยค
A person of considerable account.
He predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance.

7. account [noun]
Definition : a statement of recent transactions and the resulting balance
Synonym : account statement, accounting
ตัวอย่างประโยค
They send me an accounting every month.

8. account [noun]
Definition : the act of informing by verbal report
Synonym : report
ตัวอย่างประโยค
He heard reports that they were causing trouble.
By all accounts they were a happy couple.

9. account [noun]
Definition : an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered
Synonym : bill, invoice
ตัวอย่างประโยค
He paid his bill and left.
Send me an account of what I owe.

10. account [noun]
Definition : the quality of taking advantage
ตัวอย่างประโยค
She turned her writing skills to good account.

11. account [verb]
Definition : be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something
ตัวอย่างประโยค
Passing grades account for half of the grades given in this exam.

12. account [verb]
Definition : keep an account of
Synonym : calculate

13. account [verb]
Definition : to give an account or representation of in words
Synonym : describe, report
ตัวอย่างประโยค
Discreet Italian police described it in a manner typically continental.

14. account [verb]
Definition : furnish a justifying analysis or explanation
Synonym : answer for
ตัวอย่างประโยค
I can't account for the missing money.


ETdict.com, Copyright ©