คำแปล acquire แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ acquire อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

acquire แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. acquire [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับ
Synonym : get, take, obtain
Antonym : lose
คำที่เกี่ยวข้อง : ได้, ได้มา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does acquire mean?
The meaning of acquire .
1. acquire [verb]
Definition : come into the possession of something concrete or abstract
Synonym : get
ตัวอย่างประโยค
She got a lot of paintings from her uncle.
They acquired a new pet.
Get your results the next day.
Get permission to take a few days off from work.

2. acquire [verb]
Definition : take on a certain form, attribute, or aspect
Synonym : adopt, assume, take, take on
ตัวอย่างประโยค
His voice took on a sad tone.
The story took a new turn.
He adopted an air of superiority.
She assumed strange manners.
The gods assume human or animal form in these fables.

3. acquire [verb]
Definition : come to have or undergo a change of (physical features and attributes)
Synonym : develop, get, grow, produce
ตัวอย่างประโยค
He grew a beard.
The patient developed abdominal pains.
I got funny spots all over my body.
Well-developed breasts.

4. acquire [verb]
Definition : locate (a moving entity) by means of a tracking system such as radar

5. acquire [verb]
Definition : win something through one's efforts
Synonym : gain, win
ตัวอย่างประโยค
I acquired a passing knowledge of Chinese.
Gain an understanding of international finance.

6. acquire [verb]
Definition : gain knowledge or skills
Synonym : larn, learn
ตัวอย่างประโยค
She learned dancing from her sister.
I learned Sanskrit.
Children acquire language at an amazing rate.

7. acquire [verb]
Definition : gain through experience
Synonym : develop, evolve
ตัวอย่างประโยค
I acquired a strong aversion to television.
Children must develop a sense of right and wrong.
Dave developed leadership qualities in his new position.
Develop a passion for painting.


ETdict.com, Copyright ©