คำแปล act up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ act up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

act up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. act up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : play up
คำที่เกี่ยวข้อง : เจ็บมากขึ้น, ปวดยิ่งขึ้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does act up mean?
The meaning of act up .
1. act up [verb]
Definition : misbehave badly
act in a silly or improper way
Synonym : carry on
ตัวอย่างประโยค
The children acted up when they were not bored.

2. act up [verb]
Definition : make itself felt as a recurring pain
ตัวอย่างประโยค
My arthritis is acting up again.


ETdict.com, Copyright ©