คำแปล actual แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ actual อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

actual แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. actual [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้
Synonym : present, concrete
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้

2. actual [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แท้จริง
Synonym : true, real, exact
คำที่เกี่ยวข้อง : แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does actual mean?
The meaning of actual .
1. actual [adjective]
Definition : presently existing in fact and not merely potential or possible
Synonym : existent
ตัวอย่างประโยค
The predicted temperature and the actual temperature were markedly different.
Actual and imagined conditions.

2. actual [adjective]
Definition : taking place in reality
not pretended or imitated
ตัวอย่างประโยค
We saw the actual wedding on television.
Filmed the actual beating.

3. actual [adjective]
Definition : being or reflecting the essential or genuine character of something
Synonym : genuine, literal, real
ตัวอย่างประโยค
Her actual motive.
A literal solitude like a desert.
A genuine dilemma.

4. actual [adjective]
Definition : existing in act or fact
Synonym : factual
ตัวอย่างประโยค
Rocks and trees...the actual world.
Actual heroism.
The actual things that produced the emotion you experienced.

5. actual [adjective]
Definition : being or existing at the present moment
ตัวอย่างประโยค
The ship's actual position is 22 miles due south of Key West.


ETdict.com, Copyright ©