คำแปล adequate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ adequate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

adequate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. adequate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พอ
Synonym : sufficient, satisfactory
Antonym : inadequate,insufficient
คำที่เกี่ยวข้อง : พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does adequate mean?
The meaning of adequate .
1. adequate [adjective]
Definition : having the requisite qualities or resources to meet a task
Synonym : equal
ตัวอย่างประโยค
She had adequate training.
Her training was adequate.
She was adequate to the job.
He was equal to the task.

2. adequate [adjective]
Definition : sufficient for the purpose
Synonym : decent, enough
ตัวอย่างประโยค
An adequate income.
The food was adequate.
A decent wage.
Enough food.
Food enough.

3. adequate [adjective]
Definition : about average
acceptable
Synonym : fair to middling, passable, tolerable
ตัวอย่างประโยค
More than adequate as a secretary.


ETdict.com, Copyright ©