คำแปล adopt แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ adopt อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

adopt แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. adopt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับเลี้ยงเป็นลูก
Synonym : take in, raise, take from an orphanage

2. adopt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับเอามา
คำที่เกี่ยวข้อง : รับเอา

3. adopt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลงมติยอมรับ
Synonym : affirm

4. adopt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลือกใช้
คำที่เกี่ยวข้อง : นำมาใช้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does adopt mean?
The meaning of adopt .
1. adopt [verb]
Definition : choose and follow
as of theories, ideas, policies, strategies or plans
Synonym : espouse, follow
ตัวอย่างประโยค
She followed the feminist movement.
The candidate espouses Republican ideals.

2. adopt [verb]
Definition : take up and practice as one's own
Synonym : borrow, take over, take up

3. adopt [verb]
Definition : take on titles, offices, duties, responsibilities
Synonym : assume, take on, take over
ตัวอย่างประโยค
When will the new President assume office?.

4. adopt [verb]
Definition : take on a certain form, attribute, or aspect
Synonym : acquire, assume, take, take on
ตัวอย่างประโยค
His voice took on a sad tone.
The story took a new turn.
He adopted an air of superiority.
She assumed strange manners.
The gods assume human or animal form in these fables.

5. adopt [verb]
Definition : take into one's family
Synonym : take in
ตัวอย่างประโยค
They adopted two children from Nicaragua.

6. adopt [verb]
Definition : put into dramatic form
Synonym : dramatise, dramatize
ตัวอย่างประโยค
Adopt a book for a screenplay.

7. adopt [verb]
Definition : take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one's own
Synonym : embrace, espouse, sweep up
ตัวอย่างประโยค
She embraced Catholicism.
They adopted the Jewish faith.


ETdict.com, Copyright ©