คำแปล age แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ age อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

age แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง : นิติภาวะ

2. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความแก่
Synonym : oldness, old age, elderliness

3. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงชีวิต
Synonym : duration, lifetime, span
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วง, ช่วงวัย

4. age [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้แก่ขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้อายุเพิ่มขึ้น

5. age [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอายุเพิ่มขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น

6. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับการพัฒนา

7. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รุ่น
Synonym : generation

8. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สมัย
Synonym : era, period, epoch
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุคสมัย, ยุค

9. age [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อายุ

10. age [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does age mean?
The meaning of age .
1. age [noun]
Definition : how long something has existed
ตัวอย่างประโยค
It was replaced because of its age.

2. age [noun]
Definition : an era of history having some distinctive feature
Synonym : historic period
ตัวอย่างประโยค
We live in a litigious age.

3. age [noun]
Definition : a time of life (usually defined in years) at which some particular qualification or power arises
Synonym : eld
ตัวอย่างประโยค
She was now of school age.
Tall for his eld.

4. age [noun]
Definition : a prolonged period of time
Synonym : long time, years
ตัวอย่างประโยค
We've known each other for ages.
I haven't been there for years and years.

5. age [noun]
Definition : a late time of life
Synonym : eld, geezerhood, old age, years
ตัวอย่างประโยค
Old age is not for sissies.
He's showing his years.
Age hasn't slowed him down at all.
A beard white with eld.
On the brink of geezerhood.

6. age [verb]
Definition : begin to seem older
get older
ตัวอย่างประโยค
The death of his wife caused him to age fast.

7. age [verb]
Definition : grow old or older
Synonym : get on, maturate, mature, senesce
ตัวอย่างประโยค
She aged gracefully.
We age every day--what a depressing thought!.
Young men senesce.

8. age [verb]
Definition : make older
ตัวอย่างประโยค
The death of his child aged him tremendously.


ETdict.com, Copyright ©