คำแปล aim แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ aim อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

aim แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. aim [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเล็ง

2. aim [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตั้งใจ
Synonym : object, plan, purpose
คำที่เกี่ยวข้อง : จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย

3. aim [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งใจ

4. aim [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งใจ
Synonym : propose, strive, endeavor
คำที่เกี่ยวข้อง : เจตนา, วางแผน

5. aim [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งเป้า
คำที่เกี่ยวข้อง : มุ่งเป้า

6. aim [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งเป้า
คำที่เกี่ยวข้อง : เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า

7. aim [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทักษะการเล็ง

8. aim [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เป้า
Synonym : target, point
คำที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมาย, ที่หมาย

9. aim [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับความแม่นยำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does aim mean?
The meaning of aim .
1. aim [noun]
Definition : an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions
Synonym : design, intent, intention, purpose
ตัวอย่างประโยค
His intent was to provide a new translation.
Good intentions are not enough.
It was created with the conscious aim of answering immediate needs.
He made no secret of his designs.

2. aim [noun]
Definition : the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)
Synonym : object, objective, target
ตัวอย่างประโยค
The sole object of her trip was to see her children.

3. aim [noun]
Definition : the action of directing something at an object
ตัวอย่างประโยค
He took aim and fired.

4. aim [noun]
Definition : the direction or path along which something moves or along which it lies
Synonym : bearing, heading

5. aim [verb]
Definition : point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards
Synonym : direct, take, take aim, train
ตัวอย่างประโยค
Please don't aim at your little brother!.
He trained his gun on the burglar.
Don't train your camera on the women.
Take a swipe at one's opponent.

6. aim [verb]
Definition : propose or intend
Synonym : propose, purport, purpose
ตัวอย่างประโยค
I aim to arrive at noon.

7. aim [verb]
Definition : move into a desired direction of discourse
Synonym : drive, get
ตัวอย่างประโยค
What are you driving at?.

8. aim [verb]
Definition : specifically design a product, event, or activity for a certain public
Synonym : calculate, direct

9. aim [verb]
Definition : intend (something) to move towards a certain goal
Synonym : direct, place, point, target
ตัวอย่างประโยค
He aimed his fists towards his opponent's face.
Criticism directed at her superior.
Direct your anger towards others, not towards yourself.

10. aim [verb]
Definition : direct (a remark) toward an intended goal
ตัวอย่างประโยค
She wanted to aim a pun.

11. aim [verb]
Definition : have an ambitious plan or a lofty goal
Synonym : aspire, draw a bead on, shoot for


ETdict.com, Copyright ©