คำแปล all แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ all อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

all แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. all [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนทั้งหมด
Synonym : everyone, everything
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งทั้งหมด

2. all [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทั้งหมด
Synonym : total, whole, entire
คำที่เกี่ยวข้อง : ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด

3. all [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : ทุกคน
Synonym : everyone, everything
คำที่เกี่ยวข้อง : จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด

4. all [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทุกๆ
Synonym : every one of, each, any
คำที่เกี่ยวข้อง : ทุก, ใดๆ

5. all [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มาก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างยิ่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does all mean?
The meaning of all .
1. all [adjective]
Definition : quantifier
used with either mass or count nouns to indicate the whole number or amount of or every one of a class
ตัวอย่างประโยค
We sat up all night.
Ate all the food.
All men are mortal.
All parties are welcome.

2. all [adjective]
Definition : completely given to or absorbed by
ตัวอย่างประโยค
Became all attention.

3. all [adverb]
Definition : to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')
Synonym : altogether, completely, entirely, totally, whole, wholly
ตัวอย่างประโยค
He was wholly convinced.
Entirely satisfied with the meal.
It was completely different from what we expected.
Was completely at fault.
A totally new situation.
The directions were all wrong.
It was not altogether her fault.
An altogether new approach.
A whole new idea.


ETdict.com, Copyright ©