คำแปล allow แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ allow อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

allow แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. allow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบ่งสรร
Synonym : allot

2. allow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอมรับ
คำที่เกี่ยวข้อง : รับ

3. allow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง : กันไว้, สงวน

4. allow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้เงิน
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ยืมเงิน

5. allow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อนุญาต
Synonym : permit, let, grant
คำที่เกี่ยวข้อง : ยินยอม, ปล่อย, ยอม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does allow mean?
The meaning of allow .
1. allow [verb]
Definition : make it possible through a specific action or lack of action for something to happen
Synonym : let, permit
ตัวอย่างประโยค
This permits the water to rush in.
This sealed door won't allow the water come into the basement.
This will permit the rain to run off.

2. allow [verb]
Definition : consent to, give permission
Synonym : countenance, let, permit
ตัวอย่างประโยค
She permitted her son to visit her estranged husband.
I won't let the police search her basement.
I cannot allow you to see your exam.

3. allow [verb]
Definition : let have
Synonym : grant
ตัวอย่างประโยค
Grant permission.
Mandela was allowed few visitors in prison.

4. allow [verb]
Definition : give or assign a resource to a particular person or cause
Synonym : appropriate, earmark, reserve, set aside
ตัวอย่างประโยค
I will earmark this money for your research.
She sets aside time for meditation every day.

5. allow [verb]
Definition : make a possibility or provide opportunity for
permit to be attainable or cause to remain
Synonym : allow for, leave, provide
ตัวอย่างประโยค
This leaves no room for improvement.
The evidence allows only one conclusion.
Allow for mistakes.
Leave lots of time for the trip.
This procedure provides for lots of leeway.

6. allow [verb]
Definition : allow or plan for a certain possibility
concede the truth or validity of something
Synonym : take into account
ตัวอย่างประโยค
I allow for this possibility.
The seamstress planned for 5% shrinkage after the first wash.

7. allow [verb]
Definition : afford possibility
Synonym : admit
ตัวอย่างประโยค
This problem admits of no solution.
This short story allows of several different interpretations.

8. allow [verb]
Definition : allow the other (baseball) team to score
Synonym : give up
ตัวอย่างประโยค
Give up a run.

9. allow [verb]
Definition : grant as a discount or in exchange
ตัวอย่างประโยค
The camera store owner allowed me $50 on my old camera.

10. allow [verb]
Definition : allow the presence of or allow (an activity) without opposing or prohibiting
Synonym : permit, tolerate
ตัวอย่างประโยค
We don't allow dogs here.
Children are not permitted beyond this point.
We cannot tolerate smoking in the hospital.


ETdict.com, Copyright ©