คำแปล amount แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ amount อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

amount แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. amount [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนรวม
Synonym : total, sum

2. amount [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีผลรวม
Synonym : total, add up to, number
คำที่เกี่ยวข้อง : มีจำนวนรวม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does amount mean?
The meaning of amount .
1. amount [noun]
Definition : a quantity of money
Synonym : amount of money, sum, sum of money
ตัวอย่างประโยค
He borrowed a large sum.
The amount he had in cash was insufficient.

2. amount [noun]
Definition : the relative magnitude of something with reference to a criterion
ตัวอย่างประโยค
An adequate amount of food for four people.

3. amount [noun]
Definition : how much there is or how many there are of something that you can quantify
Synonym : measure, quantity

4. amount [noun]
Definition : a quantity obtained by the addition of a group of numbers
Synonym : sum, total

5. amount [verb]
Definition : be tantamount or equivalent to
ตัวอย่างประโยค
Her action amounted to a rebellion.

6. amount [verb]
Definition : add up in number or quantity
Synonym : add up, come, number, total
ตัวอย่างประโยค
The bills amounted to $2,000.
The bill came to $2,000.

7. amount [verb]
Definition : develop into
Synonym : add up, come
ตัวอย่างประโยค
This idea will never amount to anything.
Nothing came of his grandiose plans.


ETdict.com, Copyright ©