คำแปล analyze แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ analyze อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

analyze แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. analyze [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วิเคราะห์
Synonym : analyse, examine, resolve into elements
คำที่เกี่ยวข้อง : ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does analyze mean?
The meaning of analyze .
1. analyze [verb]
Definition : consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning
Synonym : analyse, canvas, canvass, examine, study
ตัวอย่างประโยค
Analyze a sonnet by Shakespeare.
Analyze the evidence in a criminal trial.
Analyze your real motives.

2. analyze [verb]
Definition : make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of
break down into components or essential features
Synonym : analyse, break down, dissect, take apart
ตัวอย่างประโยค
Analyze a specimen.
Analyze a sentence.
Analyze a chemical compound.

3. analyze [verb]
Definition : break down into components or essential features
Synonym : analyse
ตัวอย่างประโยค
Analyze today's financial market.

4. analyze [verb]
Definition : subject to psychoanalytic treatment
Synonym : analyse, psychoanalyse, psychoanalyze
ตัวอย่างประโยค
I was analyzed in Vienna by a famous psychiatrist.


ETdict.com, Copyright ©