คำแปล any แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ any อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

any แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. any [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนหนึ่ง
Synonym : any one, ones, any number

2. any [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โดยไม่จำกัด

3. any [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทุกๆ คน
Synonym : every
คำที่เกี่ยวข้อง : ทุกๆ สิ่ง

4. any [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : บ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : สักเล็กน้อย

5. any [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บ้าง
Synonym : some, a little, part of


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does any mean?
The meaning of any .
1. any [adjective]
Definition : one or some or every or all without specification
Synonym : whatever, whatsoever
ตัวอย่างประโยค
Give me any peaches you don't want.
Not any milk is left.
Any child would know that.
Pick any card.
Any day now.
Cars can be rented at almost any airport.
At twilight or any other time.
Beyond any doubt.
Need any help we can get.
Give me whatever peaches you don't want.

2. any [adverb]
Definition : to any degree or extent
ตัวอย่างประโยค
It isn't any better.


ETdict.com, Copyright ©