คำแปล apparel แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ apparel อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

apparel แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. apparel [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องนุ่งห่ม
Synonym : clothing, garment
คำที่เกี่ยวข้อง : เสื้อผ้า

2. apparel [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แต่งกาย
Synonym : dress, clothe


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does apparel mean?
The meaning of apparel .
1. apparel [noun]
Definition : clothing in general
Synonym : clothes, dress, wearing apparel
ตัวอย่างประโยค
She was refined in her choice of apparel.
He always bought his clothes at the same store.
Fastidious about his dress.

2. apparel [verb]
Definition : provide with clothes or put clothes on
Synonym : clothe, dress, enclothe, fit out, garb, garment, habilitate, raiment, tog
ตัวอย่างประโยค
Parents must feed and dress their child.


ETdict.com, Copyright ©