คำแปล apply แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ apply อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

apply แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. apply [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้
Synonym : use, utilize
คำที่เกี่ยวข้อง : นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง

2. apply [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทา
คำที่เกี่ยวข้อง : ไล้, ฉาบ, ป้าย

3. apply [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำงานหนัก
Synonym : devote, dedicate

4. apply [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำมาใช้กับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does apply mean?
The meaning of apply .
1. apply [verb]
Definition : put into service
make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose
Synonym : employ, use, utilise, utilize
ตัวอย่างประโยค
Use your head!.
We only use Spanish at home.
I can't use this tool.
Apply a magnetic field here.
This thinking was applied to many projects.
How do you utilize this tool?.
I apply this rule to get good results.
Use the plastic bags to store the food.
He doesn't know how to use a computer.

2. apply [verb]
Definition : be pertinent or relevant or applicable
Synonym : go for, hold
ตัวอย่างประโยค
The same laws apply to you!.
This theory holds for all irrational numbers.
The same rules go for everyone.

3. apply [verb]
Definition : ask (for something)
ตัวอย่างประโยค
He applied for a leave of absence.
She applied for college.
Apply for a job.

4. apply [verb]
Definition : apply to a surface
Synonym : put on
ตัวอย่างประโยค
She applied paint to the back of the house.
Put on make-up!.

5. apply [verb]
Definition : be applicable to
as to an analysis
Synonym : lend oneself
ตัวอย่างประโยค
This theory lends itself well to our new data.

6. apply [verb]
Definition : give or convey physically
Synonym : give
ตัวอย่างประโยค
She gave him First Aid.
I gave him a punch in the nose.

7. apply [verb]
Definition : avail oneself to
Synonym : practice, use
ตัวอย่างประโยค
Apply a principle.
Practice a religion.
Use care when going down the stairs.
Use your common sense.
Practice non-violent resistance.

8. apply [verb]
Definition : ensure observance of laws and rules
Synonym : enforce, implement
ตัวอย่างประโยค
Apply the rules to everyone.

9. apply [verb]
Definition : refer (a word or name) to a person or thing
ตัวอย่างประโยค
He applied this racial slur to me!.

10. apply [verb]
Definition : apply oneself to
ตัวอย่างประโยค
Please apply yourself to your homework.


ETdict.com, Copyright ©