คำแปล appreciate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ appreciate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

appreciate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. appreciate [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : (ราคา) ขึ้น

2. appreciate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้นราคา

3. appreciate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยกย่อง
Synonym : value, esteem, cherish
Antonym : despise,disdain
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่นชม

4. appreciate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สำนึกบุญคุณ
Synonym : thank, welcome, be appreciative
คำที่เกี่ยวข้อง : เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does appreciate mean?
The meaning of appreciate .
1. appreciate [verb]
Definition : recognize with gratitude
be grateful for

2. appreciate [verb]
Definition : be fully aware of
realize fully
Synonym : take account
ตัวอย่างประโยค
Do you appreciate the full meaning of this letter?.

3. appreciate [verb]
Definition : hold dear
Synonym : prize, treasure, value
ตัวอย่างประโยค
I prize these old photographs.

4. appreciate [verb]
Definition : gain in value
Synonym : apprise, apprize, revalue
ตัวอย่างประโยค
The yen appreciated again!.

5. appreciate [verb]
Definition : increase the value of
Synonym : apprise, apprize
ตัวอย่างประโยค
The Germans want to appreciate the Deutsche Mark.


ETdict.com, Copyright ©