คำแปล appropriate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ appropriate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

appropriate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. appropriate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดสรรไว้
คำที่เกี่ยวข้อง : สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง

2. appropriate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำเอามาใช้ส่วนตัว
Synonym : seize, take possession of
คำที่เกี่ยวข้อง : ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

3. appropriate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหมาะสม
Synonym : suitable, fit, proper
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้ากัน, พอเหมาะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does appropriate mean?
The meaning of appropriate .
1. appropriate [verb]
Definition : give or assign a resource to a particular person or cause
Synonym : allow, earmark, reserve, set aside
ตัวอย่างประโยค
I will earmark this money for your research.
She sets aside time for meditation every day.

2. appropriate [verb]
Definition : take possession of by force, as after an invasion
Synonym : capture, conquer, seize
ตัวอย่างประโยค
The invaders seized the land and property of the inhabitants.
The army seized the town.
The militia captured the castle.

3. appropriate [adjective]
Definition : suitable for a particular person or place or condition etc
ตัวอย่างประโยค
A book not appropriate for children.
A funeral conducted the appropriate solemnity.
It seems that an apology is appropriate.


ETdict.com, Copyright ©