คำแปล arch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ arch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

arch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. arch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง

2. arch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงสร้างที่มีรูปโค้ง
Synonym : arc, curve, vault

3. arch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : ซุ้มประตู

4. arch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้โค้ง
Synonym : bend, curve
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้งอ

5. arch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีรูปโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : มีโครงสร้างโค้ง

6. arch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่มีลักษณะโค้ง

7. arch [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่มีเล่ห์เหลี่ยม
Synonym : crafty, sly
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นหัวโจก

8. arch [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สำคัญ
Synonym : main, chief

9. arch [prefix, อุปสรรค]
คำแปล/ความหมาย : หัวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง : สำคัญ

10. arch [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : ผู้นำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does arch mean?
The meaning of arch .
1. arch [noun]
Definition : a curved shape in the vertical plane that spans an opening

2. arch [noun]
Definition : a curved bony structure supporting or enclosing organs (especially the inner sides of the feet)

3. arch [noun]
Definition : a passageway under a curved masonry construction
Synonym : archway
ตัวอย่างประโยค
They built a triumphal arch to memorialize their victory.

4. arch [noun]
Definition : (architecture) a masonry construction (usually curved) for spanning an opening and supporting the weight above it

5. arch [verb]
Definition : form an arch or curve
Synonym : arc, curve
ตัวอย่างประโยค
Her back arches.
Her hips curve nicely.

6. arch [adjective]
Definition : (used of behavior or attitude) characteristic of those who treat others with condescension
Synonym : condescending, patronising, patronizing

7. arch [adjective]
Definition : expert in skulduggery
ตัวอย่างประโยค
An arch criminal.

8. arch [adjective]
Definition : naughtily or annoyingly playful
Synonym : impish, implike, mischievous, pixilated, prankish, puckish, wicked
ตัวอย่างประโยค
Teasing and worrying with impish laughter.
A wicked prank.


ETdict.com, Copyright ©