คำแปล around แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ around อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

around แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. around [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ใกล้ๆ
Synonym : nearby, colse to
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ไกลนัก

2. around [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยประมาณ
Synonym : nearly, approximately
คำที่เกี่ยวข้อง : ราว, ราวๆ

3. around [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่มีชีวิตอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง : หลายแห่ง

4. around [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ประมาณ
คำที่เกี่ยวข้อง : ราว, ราวๆ

5. around [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ไปยัง

6. around [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : รอบๆ
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยรอบ

7. around [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : รอบๆ
Synonym : surrounding, round, on all sides
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยรอบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does around mean?
The meaning of around .
1. around [adverb]
Definition : in the area or vicinity
Synonym : about
ตัวอย่างประโยค
A few spectators standing about.
Hanging around.
Waited around for the next flight.

2. around [adverb]
Definition : by a circular or circuitous route
ตัวอย่างประโยค
He came all the way around the base.
The road goes around the pond.

3. around [adverb]
Definition : used of movement to or among many different places or in no particular direction
Synonym : about
ตัวอย่างประโยค
Wandering about with no place to go.
People were rushing about.
News gets around (or about).
Traveled around in Asia.
He needs advice from someone who's been around.
She sleeps around.

4. around [adverb]
Definition : in a circle or circular motion
ตัวอย่างประโยค
The wheels are spinning around.

5. around [adverb]
Definition : (of quantities) imprecise but fairly close to correct
Synonym : about, approximately, close to, just about, more or less, or so, roughly, some
ตัวอย่างประโยค
Lasted approximately an hour.
In just about a minute.
He's about 30 years old.
I've had about all I can stand.
We meet about once a month.
Some forty people came.
Weighs around a hundred pounds.
Roughly $3,000.
Holds 3 gallons, more or less.
20 or so people were at the party.

6. around [adverb]
Definition : in or to a reversed position or direction
Synonym : about
ตัวอย่างประโยค
About face.
Suddenly she turned around.

7. around [adverb]
Definition : to a particular destination either specified or understood
ตัวอย่างประโยค
She came around to see me.
I invited them around for supper.

8. around [adverb]
Definition : all around or on all sides
Synonym : about
ตัวอย่างประโยค
Dirty clothes lying around (or about).
Let's look about for help.
There were trees growing all around.
She looked around her.

9. around [adverb]
Definition : in circumference
ตัวอย่างประโยค
The trunk is ten feet around.
The pond is two miles around.

10. around [adverb]
Definition : from beginning to end
throughout
Synonym : round
ตัวอย่างประโยค
It rains all year round on Skye.
Frigid weather the year around.


ETdict.com, Copyright ©