คำแปล arrange แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ arrange อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

arrange แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. arrange [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดเตรียม
Synonym : prepare, plan
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมการ

2. arrange [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดเตรียม
Synonym : prepare, plan
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมการ

3. arrange [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)

4. arrange [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does arrange mean?
The meaning of arrange .
1. arrange [verb]
Definition : put into a proper or systematic order
Synonym : set up
ตัวอย่างประโยค
Arrange the books on the shelves in chronological order.

2. arrange [verb]
Definition : make arrangements for
Synonym : fix up
ตัวอย่างประโยค
Can you arrange a meeting with the President?.

3. arrange [verb]
Definition : plan, organize, and carry out (an event)
Synonym : stage
ตัวอย่างประโยค
The neighboring tribe staged an invasion.

4. arrange [verb]
Definition : set (printed matter) into a specific format
Synonym : format
ตัวอย่างประโยค
Format this letter so it can be printed out.

5. arrange [verb]
Definition : arrange attractively
Synonym : coif, coiffe, coiffure, do, dress, set
ตัวอย่างประโยค
Dress my hair for the wedding.

6. arrange [verb]
Definition : adapt for performance in a different way
Synonym : set
ตัวอย่างประโยค
Set this poem to music.

7. arrange [verb]
Definition : arrange thoughts, ideas, temporal events
Synonym : order, put, set up
ตัวอย่างประโยค
Arrange my schedule.
Set up one's life.
I put these memories with those of bygone times.


ETdict.com, Copyright ©