คำแปล art แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ art อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

art แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. art [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสามารถ
Synonym : skill, craft
คำที่เกี่ยวข้อง : ทักษะ

2. art [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทักษะทางศิลปะ

3. art [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกี่ยวกับงานศิลป์

4. art [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลงานทางศิลปะ
Synonym : artwork, creation, masterpiece
คำที่เกี่ยวข้อง : ศิลปกรรม, งานศิลปะ, งานศิลป์

5. art [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศิลป์
คำที่เกี่ยวข้อง : ศิลป


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does art mean?
The meaning of art .
1. art [noun]
Definition : the products of human creativity
works of art collectively
Synonym : fine art
ตัวอย่างประโยค
An art exhibition.
A fine collection of art.

2. art [noun]
Definition : the creation of beautiful or significant things
Synonym : artistic creation, artistic production
ตัวอย่างประโยค
Art does not need to be innovative to be good.
I was never any good at art.
He said that architecture is the art of wasting space beautifully.

3. art [noun]
Definition : a superior skill that you can learn by study and practice and observation
Synonym : artistry, prowess
ตัวอย่างประโยค
The art of conversation.
It's quite an art.

4. art [noun]
Definition : photographs or other visual representations in a printed publication
Synonym : artwork, graphics, nontextual matter
ตัวอย่างประโยค
The publisher was responsible for all the artwork in the book.


ETdict.com, Copyright ©