คำแปล ask แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ask อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ask แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ask [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขอร้อง
Synonym : request, beg
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอ

2. ask [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขอร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอ

3. ask [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชิญ
Synonym : invite, propose, suggest
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื้อเชิญ

4. ask [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง : ประสงค์

5. ask [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถาม

6. ask [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถาม
Synonym : question, interrogate
Antonym : answer

7. ask [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บอกราคา
คำที่เกี่ยวข้อง : เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ask mean?
The meaning of ask .
1. ask [verb]
Definition : inquire about
Synonym : enquire, inquire
ตัวอย่างประโยค
I asked about their special today.
He had to ask directions several times.

2. ask [verb]
Definition : make a request or demand for something to somebody
ตัวอย่างประโยค
She asked him for a loan.

3. ask [verb]
Definition : direct or put
seek an answer to
ตัวอย่างประโยค
Ask a question.

4. ask [verb]
Definition : consider obligatory
request and expect
Synonym : expect, require
ตัวอย่างประโยค
We require our secretary to be on time.
Aren't we asking too much of these children?.
I expect my students to arrive in time for their lessons.

5. ask [verb]
Definition : address a question to and expect an answer from
ตัวอย่างประโยค
Ask your teacher about trigonometry.
The children asked me about their dead grandmother.

6. ask [verb]
Definition : require as useful, just, or proper
Synonym : call for, demand, involve, necessitate, need, postulate, require, take
ตัวอย่างประโยค
It takes nerve to do what she did.
Success usually requires hard work.
This job asks a lot of patience and skill.
This position demands a lot of personal sacrifice.
This dinner calls for a spectacular dessert.
This intervention does not postulate a patient's consent.

7. ask [verb]
Definition : require or ask for as a price or condition
ตัวอย่างประโยค
He is asking $200 for the table.
The kidnappers are asking a million dollars in return for the release of their hostage.


ETdict.com, Copyright ©