คำแปล assume แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ assume อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

assume แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. assume [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทึกทักเอา
Synonym : suppose, presume, presuppose
คำที่เกี่ยวข้อง : คิดว่าเป็นจริง

2. assume [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอมรับ
คำที่เกี่ยวข้อง : รับผิดชอบ

3. assume [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับ
Synonym : seize, take
คำที่เกี่ยวข้อง : รับเอา

4. assume [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสร้ง
Synonym : pretend, feign
คำที่เกี่ยวข้อง : เสแสร้งเป็น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does assume mean?
The meaning of assume .
1. assume [verb]
Definition : take to be the case or to be true
accept without verification or proof
Synonym : presume, take for granted
ตัวอย่างประโยค
I assume his train was late.

2. assume [verb]
Definition : take on titles, offices, duties, responsibilities
Synonym : adopt, take on, take over
ตัวอย่างประโยค
When will the new President assume office?.

3. assume [verb]
Definition : take on a certain form, attribute, or aspect
Synonym : acquire, adopt, take, take on
ตัวอย่างประโยค
His voice took on a sad tone.
The story took a new turn.
He adopted an air of superiority.
She assumed strange manners.
The gods assume human or animal form in these fables.

4. assume [verb]
Definition : take on as one's own the expenses or debts of another person
Synonym : accept, bear, take over
ตัวอย่างประโยค
I'll accept the charges.
She agreed to bear the responsibility.

5. assume [verb]
Definition : occupy or take on
Synonym : strike, take, take up
ตัวอย่างประโยค
He assumes the lotus position.
She took her seat on the stage.
We took our seats in the orchestra.
She took up her position behind the tree.
Strike a pose.

6. assume [verb]
Definition : seize and take control without authority and possibly with force
take as one's right or possession
Synonym : arrogate, seize, take over, usurp
ตัวอย่างประโยค
He assumed to himself the right to fill all positions in the town.
He usurped my rights.
She seized control of the throne after her husband died.

7. assume [verb]
Definition : make a pretence of
Synonym : feign, sham, simulate
ตัวอย่างประโยค
She assumed indifference, even though she was seething with anger.
He feigned sleep.

8. assume [verb]
Definition : take up someone's soul into heaven
ตัวอย่างประโยค
This is the day when May was assumed into heaven.

9. assume [verb]
Definition : put clothing on one's body
Synonym : don, get into, put on, wear
ตัวอย่างประโยค
What should I wear today?.
He put on his best suit for the wedding.
The princess donned a long blue dress.
The queen assumed the stately robes.
He got into his jeans.


ETdict.com, Copyright ©