คำแปล attitude แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ attitude อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

attitude แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. attitude [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทัศนคติ
Synonym : opinion, viewpoint
คำที่เกี่ยวข้อง : ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความเห็น

2. attitude [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะท่าทาง
Synonym : posture, stance, stand


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does attitude mean?
The meaning of attitude .
1. attitude [noun]
Definition : a complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways
Synonym : mental attitude
ตัวอย่างประโยค
He had the attitude that work was fun.

2. attitude [noun]
Definition : the arrangement of the body and its limbs
Synonym : position, posture
ตัวอย่างประโยค
He assumed an attitude of surrender.

3. attitude [noun]
Definition : a theatrical pose created for effect
ตัวอย่างประโยค
The actor struck just the right attitude.

4. attitude [noun]
Definition : position of aircraft or spacecraft relative to a frame of reference (the horizon or direction of motion)


ETdict.com, Copyright ©