คำแปล attract แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ attract อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

attract แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. attract [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดึงดูดความสนใจ
Synonym : allure, charm, appeal to

2. attract [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เข้ามาใกล้
Synonym : make approach, make adhere

3. attract [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีความน่าสนใจ
Synonym : be attractive


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does attract mean?
The meaning of attract .
1. attract [verb]
Definition : direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
Synonym : draw, draw in, pull, pull in
ตัวอย่างประโยค
Her good looks attract the stares of many men.
The ad pulled in many potential customers.
This pianist pulls huge crowds.
The store owner was happy that the ad drew in many new customers.

2. attract [verb]
Definition : be attractive to
Synonym : appeal
ตัวอย่างประโยค
The idea of a vacation appeals to me.
The beautiful garden attracted many people.

3. attract [verb]
Definition : exert a force on (a body) causing it to approach or prevent it from moving away
ตัวอย่างประโยค
The gravitational pull of a planet attracts other bodies.


ETdict.com, Copyright ©