คำแปล available แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ available อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

available แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. available [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ใช้ประโยชน์ได้
Synonym : usable, accessible, convenient
Antonym : unavailable
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

2. available [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่หาง่าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does available mean?
The meaning of available .
1. available [adjective]
Definition : obtainable or accessible and ready for use or service
ตัวอย่างประโยค
Kept a fire extinguisher available.
Much information is available through computers.
Available in many colors.
The list of available candidates is unusually long.

2. available [adjective]
Definition : not busy
not otherwise committed
Synonym : uncommitted
ตัวอย่างประโยค
He was not available for comment.
He was available and willing to accompany her.

3. available [adjective]
Definition : convenient for use or disposal
Synonym : usable, useable
ตัวอย่างประโยค
The house is available after July 1.
2000 square feet of usable office space.


ETdict.com, Copyright ©