คำแปล avoid แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ avoid อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

avoid แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. avoid [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลีกเลี่ยง
Synonym : keep away from, flee from, abstain from
Antonym : face,meet
คำที่เกี่ยวข้อง : หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does avoid mean?
The meaning of avoid .
1. avoid [verb]
Definition : stay clear from
keep away from
keep out of the way of someone or something
ตัวอย่างประโยค
Her former friends now avoid her.

2. avoid [verb]
Definition : prevent the occurrence of
prevent from happening
Synonym : avert, debar, deflect, fend off, forefend, forfend, head off, obviate, stave off, ward off
ตัวอย่างประโยค
Let's avoid a confrontation.
Head off a confrontation.
Avert a strike.

3. avoid [verb]
Definition : refrain from doing something
ตัวอย่างประโยค
She refrains from calling her therapist too often.
He should avoid publishing his wife's memories.

4. avoid [verb]
Definition : refrain from certain foods or beverages
Synonym : keep off
ตัวอย่างประโยค
I keep off drugs.
During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day.

5. avoid [verb]
Definition : declare invalid
Synonym : annul, invalidate, nullify, quash, void
ตัวอย่างประโยค
The contract was annulled.
Void a plea.


ETdict.com, Copyright ©