คำแปล awareness แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ awareness อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

awareness แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. awareness [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรับรู้
Synonym : conciousness, knowledge, mindfulness
คำที่เกี่ยวข้อง : การทราบ, ความตระหนัก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does awareness mean?
The meaning of awareness .
1. awareness [noun]
Definition : having knowledge of
Synonym : cognisance, cognizance, consciousness, knowingness
ตัวอย่างประโยค
He had no awareness of his mistakes.
His sudden consciousness of the problem he faced.
Their intelligence and general knowingness was impressive.

2. awareness [noun]
Definition : state of elementary or undifferentiated consciousness
Synonym : sentience
ตัวอย่างประโยค
The crash intruded on his awareness.


ETdict.com, Copyright ©