คำแปล away แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ away อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

away แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. away [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยไม่หยุด
Synonym : continuously, incessantly
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างต่อเนื่อง

2. away [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)

3. away [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ในทิศทางอื่น

4. away [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ในที่อื่น

5. away [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ไปที่อื่น
Synonym : off, forth
คำที่เกี่ยวข้อง : ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก

6. away [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่อยู่
Synonym : absent, gone
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่จากไป

7. away [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : หมดไป


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does away mean?
The meaning of away .
1. away [adjective]
Definition : not present
having left
ตัวอย่างประโยค
He's away right now.
You must not allow a stranger into the house when your mother is away.

2. away [adjective]
Definition : used of an opponent's ground
ตัวอย่างประโยค
An away game.

3. away [adjective]
Definition : (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter
Synonym : outside
ตัวอย่างประโยค
The pitch was away (or wide).
An outside pitch.

4. away [adverb]
Definition : from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)
Synonym : forth, off
ตัวอย่างประโยค
Ran away from the lion.
Wanted to get away from there.
Sent the children away to boarding school.
The teacher waved the children away from the dead animal.
Went off to school.
They drove off.
Go forth and preach.

5. away [adverb]
Definition : from one's possession
Synonym : out
ตัวอย่างประโยค
He gave out money to the poor.
Gave away the tickets.

6. away [adverb]
Definition : out of the way (especially away from one's thoughts)
Synonym : aside
ตัวอย่างประโยค
Brush the objections aside.
Pushed all doubts away.

7. away [adverb]
Definition : out of existence
ตัวอย่างประโยค
The music faded away.
Tried to explain away the affair of the letter.
Idled the hours away.
Her fingernails were worn away.

8. away [adverb]
Definition : at a distance in space or time
Synonym : off
ตัวอย่างประโยค
The boat was 5 miles off (or away).
The party is still 2 weeks off (or away).
Away back in the 18th century.

9. away [adverb]
Definition : indicating continuing action
continuously or steadily
ตัวอย่างประโยค
He worked away at the project for more than a year.
The child kept hammering away as if his life depended on it.

10. away [adverb]
Definition : so as to be removed or gotten rid of
ตัวอย่างประโยค
Cleared the mess away.
The rotted wood had to be cut away.

11. away [adverb]
Definition : freely or at will
ตัวอย่างประโยค
Fire away!.

12. away [adverb]
Definition : in or into a proper place (especially for storage or safekeeping)
ตัวอย่างประโยค
Put the toys away.
Her jewels are locked away in a safe.
Filed the letter away.

13. away [adverb]
Definition : in a different direction
Synonym : aside
ตัวอย่างประโยค
Turn aside.
Turn away one's face.
Glanced away.

14. away [adverb]
Definition : in reserve
not for immediate use
Synonym : aside, by
ตัวอย่างประโยค
Started setting aside money to buy a car.
Put something by for her old age.
Has a nest egg tucked away for a rainy day.


ETdict.com, Copyright ©