คำแปล back up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ back up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

back up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. back up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วยเหลือ

2. back up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : กั้นขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง : กีดขวาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does back up mean?
The meaning of back up .
1. back up [verb]
Definition : give moral or psychological support, aid, or courage to
Synonym : support
ตัวอย่างประโยค
She supported him during the illness.
Her children always backed her up.

2. back up [verb]
Definition : move backwards from a certain position
Synonym : back down, back off
ตัวอย่างประโยค
The bully had to back down.

3. back up [verb]
Definition : establish as valid or genuine
Synonym : back
ตัวอย่างประโยค
Can you back up your claims?.

4. back up [verb]
Definition : make a copy of (a computer file) especially for storage in another place as a security copy
ตัวอย่างประโยค
You'd better back up these files!.

5. back up [verb]
Definition : become or cause to become obstructed
Synonym : choke, choke off, clog, clog up, congest, foul
ตัวอย่างประโยค
The leaves clog our drains in the Fall.
The water pipe is backed up.

6. backup [noun]
Definition : an accumulation caused by clogging or a stoppage
Synonym : backup
ตัวอย่างประโยค
A traffic backup on the main street.
He discovered a backup in the toilet.

7. backup [noun]
Definition : someone who takes the place of another (as when things get dangerous or difficult)
Synonym : backup, backup man, fill-in, relief, reliever, stand-in, substitute
ตัวอย่างประโยค
The star had a stand-in for dangerous scenes.
We need extra employees for summer fill-ins.

8. backup [noun]
Definition : a musical part (vocal or instrumental) that supports or provides background for other musical parts
Synonym : accompaniment, backup, musical accompaniment, support

9. backup [noun]
Definition : (computer science) a copy of a file or directory on a separate storage device
Synonym : backup, computer backup
ตัวอย่างประโยค
He made a backup in case the original was accidentally damaged or erased.

10. backup [noun]
Definition : the act of providing approval and support
Synonym : backing, backup, championship, patronage
ตัวอย่างประโยค
His vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives.


ETdict.com, Copyright ©