คำแปล balance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ balance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

balance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. balance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสมดุล
Synonym : equilibrium
Antonym : imblance,overbalance

2. balance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาพคงที่
Synonym : stability, steadiness
Antonym : imbalance

3. balance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทรงตัว

4. balance [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สมดุล
Synonym : equilibrate, equalize
Antonym : upset,turn over
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เข้าสู่ดุลยภาพ

5. balance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งบดุล
Synonym : surplus, remainder

6. balance [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คิดงบดุล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does balance mean?
The meaning of balance .
1. balance [noun]
Definition : a state of equilibrium

2. balance [noun]
Definition : equality between the totals of the credit and debit sides of an account

3. balance [noun]
Definition : harmonious arrangement or relation of parts or elements within a whole (as in a design)
Synonym : proportion, proportionality
ตัวอย่างประโยค
In all perfectly beautiful objects there is found the opposition of one part to another and a reciprocal balance.

4. balance [noun]
Definition : equality of distribution
Synonym : counterbalance, equilibrium, equipoise

5. balance [noun]
Definition : something left after other parts have been taken away
Synonym : remainder, residual, residue, residuum, rest
ตัวอย่างประโยค
There was no remainder.
He threw away the rest.
He took what he wanted and I got the balance.

6. balance [noun]
Definition : the difference between the totals of the credit and debit sides of an account

7. balance [noun]
Definition : (astrology) a person who is born while the sun is in Libra
Synonym : libra

8. balance [noun]
Definition : the seventh sign of the zodiac
the sun is in this sign from about September 23 to October 22
Synonym : libra, libra the balance, libra the scales

9. balance [noun]
Definition : (mathematics) an attribute of a shape or relation
exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
Synonym : correspondence, symmetricalness, symmetry

10. balance [noun]
Definition : a weight that balances another weight
Synonym : counterbalance, counterpoise, counterweight, equaliser, equalizer

11. balance [noun]
Definition : a wheel that regulates the rate of movement in a machine
especially a wheel oscillating against the hairspring of a timepiece to regulate its beat
Synonym : balance wheel

12. balance [noun]
Definition : a scale for weighing
depends on pull of gravity

13. balance [verb]
Definition : bring into balance or equilibrium
Synonym : equilibrate, equilibrise, equilibrize
ตัวอย่างประโยค
She has to balance work and her domestic duties.
Balance the two weights.

14. balance [verb]
Definition : compute credits and debits of an account

15. balance [verb]
Definition : hold or carry in equilibrium
Synonym : poise

16. balance [verb]
Definition : be in equilibrium
ตัวอย่างประโยค
He was balancing on one foot.


ETdict.com, Copyright ©