คำแปล base แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ base อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

base แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. base [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นฐาน
Synonym : basis
คำที่เกี่ยวข้อง : รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด

2. base [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฐานทัพ
คำที่เกี่ยวข้อง : ฐานที่มั่น

3. base [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดศูนย์กลาง

4. base [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางรากฐาน

5. base [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มาจากรากฐาน

6. base [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประจำการ

7. base [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ด่าง
คำที่เกี่ยวข้อง : น้ำยารักษาสี

8. base [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ต่ำช้า
Synonym : immoral
Antonym : moral
คำที่เกี่ยวข้อง : เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม

9. base [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คุณภาพไม่ดี
Synonym : ill-conditioned
คำที่เกี่ยวข้อง : เสื่อม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does base mean?
The meaning of base .
1. base [noun]
Definition : installation from which a military force initiates operations
Synonym : base of operations
ตัวอย่างประโยค
The attack wiped out our forward bases.

2. base [noun]
Definition : lowest support of a structure
Synonym : foot, foundation, fundament, groundwork, substructure, understructure
ตัวอย่างประโยค
It was built on a base of solid rock.
He stood at the foot of the tower.

3. base [noun]
Definition : a place that the runner must touch before scoring
Synonym : bag
ตัวอย่างประโยค
He scrambled to get back to the bag.

4. base [noun]
Definition : the bottom or lowest part
ตัวอย่างประโยค
The base of the mountain.

5. base [noun]
Definition : (anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment
ตัวอย่างประโยค
The base of the skull.

6. base [noun]
Definition : a lower limit
Synonym : floor
ตัวอย่างประโยค
The government established a wage floor.

7. base [noun]
Definition : the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained
Synonym : basis, cornerstone, foundation, fundament, groundwork
ตัวอย่างประโยค
The whole argument rested on a basis of conjecture.

8. base [noun]
Definition : a support or foundation
Synonym : pedestal, stand
ตัวอย่างประโยค
The base of the lamp.

9. base [noun]
Definition : a phosphoric ester of a nucleoside
the basic structural unit of nucleic acids (DNA or RNA)
Synonym : nucleotide

10. base [noun]
Definition : any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water
Synonym : alkali
ตัวอย่างประโยค
Bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia.

11. base [noun]
Definition : the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed
ตัวอย่างประโยค
The base of the triangle.

12. base [noun]
Definition : the most important or necessary part of something
Synonym : basis
ตัวอย่างประโยค
The basis of this drink is orange juice.

13. base [noun]
Definition : (numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place
Synonym : radix
ตัวอย่างประโยค
10 is the radix of the decimal system.

14. base [noun]
Definition : the place where you are stationed and from which missions start and end
Synonym : home

15. base [noun]
Definition : a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist groups
has cells in more than 50 countries
Synonym : al-qa'ida, al-qaeda, al-qaida, qaeda

16. base [noun]
Definition : (linguistics) the form of a word after all affixes are removed
Synonym : radical, root, root word, stem, theme
ตัวอย่างประโยค
Thematic vowels are part of the stem.

17. base [noun]
Definition : the stock of basic facilities and capital equipment needed for the functioning of a country or area
Synonym : infrastructure
ตัวอย่างประโยค
The industrial base of Japan.

18. base [noun]
Definition : the principal ingredient of a mixture
ตัวอย่างประโยค
Glycerinated gelatin is used as a base for many ointments.
He told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green.
Everything she cooked seemed to have rice as the base.

19. base [noun]
Definition : a flat bottom on which something is intended to sit
ตัวอย่างประโยค
A tub should sit on its own base.

20. base [noun]
Definition : (electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector

21. base [verb]
Definition : use as a basis for
found on
Synonym : establish, found, ground
ตัวอย่างประโยค
Base a claim on some observation.

22. base [verb]
Definition : situate as a center of operations
ตัวอย่างประโยค
We will base this project in the new lab.

23. base [verb]
Definition : use (purified cocaine) by burning it and inhaling the fumes
Synonym : free-base

24. base [adjective]
Definition : serving as or forming a base
Synonym : basal
ตัวอย่างประโยค
The painter applied a base coat followed by two finishing coats.

25. base [adjective]
Definition : of low birth or station (`base' is archaic in this sense)
Synonym : baseborn, humble, lowly
ตัวอย่างประโยค
Baseborn wretches with dirty faces.
Of humble (or lowly) birth.

26. base [adjective]
Definition : (used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal
ตัวอย่างประโยค
Base coins of aluminum.
A base metal.

27. base [adjective]
Definition : not adhering to ethical or moral principles
Synonym : immoral
ตัวอย่างประโยค
Base and unpatriotic motives.
A base, degrading way of life.
Cheating is dishonorable.
They considered colonialism immoral.
Unethical practices in handling public funds.

28. base [adjective]
Definition : having or showing an ignoble lack of honor or morality
Synonym : mean, meanspirited
ตัวอย่างประโยค
That liberal obedience without which your army would be a base rabble.
Taking a mean advantage.
Chok'd with ambition of the meaner sort.
Something essentially vulgar and meanspirited in politics.

29. base [adjective]
Definition : illegitimate
Synonym : baseborn

30. base [adjective]
Definition : debased
not genuine
ตัวอย่างประโยค
An attempt to eliminate the base coinage.


ETdict.com, Copyright ©