คำแปล basis แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ basis อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

basis แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. basis [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รากฐาน
Synonym : foundation
คำที่เกี่ยวข้อง : หลักพื้นฐาน, หลัก

2. basis [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดเริ่มต้น

3. basis [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนประกอบหลัก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does basis mean?
The meaning of basis .
1. basis [noun]
Definition : a relation that provides the foundation for something
Synonym : footing, ground
ตัวอย่างประโยค
They were on a friendly footing.
He worked on an interim basis.

2. basis [noun]
Definition : the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained
Synonym : base, cornerstone, foundation, fundament, groundwork
ตัวอย่างประโยค
The whole argument rested on a basis of conjecture.

3. basis [noun]
Definition : the most important or necessary part of something
Synonym : base
ตัวอย่างประโยค
The basis of this drink is orange juice.


ETdict.com, Copyright ©