คำแปล bat แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bat อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bat แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระบอง
Synonym : club

2. bat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไม้ตีลูกเบสบอลหรือลูกคริกเก็ต
Synonym : stick, club, racket
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม้ตีลูกบอล

3. bat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แส้ไว้ใช้หวดหรือตีม้าเวลาแข่ง

4. bat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้เปรียบจากการตีลูก

5. bat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีด้วยไม้
Synonym : hit, rap, stike

6. bat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ค้างคาว

7. bat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระพริบตา
Synonym : wink
คำที่เกี่ยวข้อง : ขยิบตา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bat mean?
The meaning of bat .
1. bat [noun]
Definition : nocturnal mouselike mammal with forelimbs modified to form membranous wings and anatomical adaptations for echolocation by which they navigate
Synonym : chiropteran

2. bat [noun]
Definition : (baseball) a turn trying to get a hit
Synonym : at-bat
ตัวอย่างประโยค
He was at bat when it happened.
He got four hits in four at-bats.

3. bat [noun]
Definition : a small racket with a long handle used for playing squash
Synonym : squash racket, squash racquet

4. bat [noun]
Definition : the club used in playing cricket
Synonym : cricket bat
ตัวอย่างประโยค
A cricket bat has a narrow handle and a broad flat end for hitting.

5. bat [noun]
Definition : a club used for hitting a ball in various games

6. bat [verb]
Definition : strike with, or as if with a baseball bat
ตัวอย่างประโยค
Bat the ball.

7. bat [verb]
Definition : wink briefly
Synonym : flutter
ตัวอย่างประโยค
Bat one's eyelids.

8. bat [verb]
Definition : have a turn at bat
ตัวอย่างประโยค
Jones bats first, followed by Martinez.

9. bat [verb]
Definition : use a bat
ตัวอย่างประโยค
Who's batting?.

10. bat [verb]
Definition : beat thoroughly and conclusively in a competition or fight
Synonym : clobber, cream, drub, lick, thrash
ตัวอย่างประโยค
We licked the other team on Sunday!.


ETdict.com, Copyright ©