คำแปล bear แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bear อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bear แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทน
Synonym : endure
คำที่เกี่ยวข้อง : อดทน, ทนทาน

2. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้กำเนิด
Synonym : born
คำที่เกี่ยวข้อง : คลอดลูก

3. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จดจำไว้ใน่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ระลึก

4. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พยุง
คำที่เกี่ยวข้อง : ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม

5. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รับผิดชอบ
Synonym : accept

6. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถือ
Synonym : carry
คำที่เกี่ยวข้อง : นำไป

7. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งผ่าน(ความคิด)
Synonym : transmit

8. bear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประพฤติตัว
Synonym : behave
คำที่เกี่ยวข้อง : ปฏิบัติตัว

9. bear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง
Synonym : veer, turn
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่ายหน้า

10. bear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หมี

11. bear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้เก็งกำไรหุ้น

12. bear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนอารมณ์ร้าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bear mean?
The meaning of bear .
1. bear [noun]
Definition : massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws

2. bear [noun]
Definition : an investor with a pessimistic market outlook
an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price

3. bear [verb]
Definition : have
ตัวอย่างประโยค
Bear a resemblance.
Bear a signature.

4. bear [verb]
Definition : cause to be born
Synonym : birth, deliver, give birth, have
ตัวอย่างประโยค
My wife had twins yesterday!.

5. bear [verb]
Definition : put up with something or somebody unpleasant
Synonym : abide, brook, digest, endure, put up, stand, stick out, stomach, suffer, support, tolerate
ตัวอย่างประโยค
I cannot bear his constant criticism.
The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks.
He learned to tolerate the heat.
She stuck out two years in a miserable marriage.

6. bear [verb]
Definition : move while holding up or supporting
ตัวอย่างประโยค
Bear gifts.
Bear a heavy load.
Bear news.
Bearing orders.

7. bear [verb]
Definition : bring forth,
Synonym : turn out
ตัวอย่างประโยค
The apple tree bore delicious apples this year.
The unidentified plant bore gorgeous flowers.

8. bear [verb]
Definition : take on as one's own the expenses or debts of another person
Synonym : accept, assume, take over
ตัวอย่างประโยค
I'll accept the charges.
She agreed to bear the responsibility.

9. bear [verb]
Definition : contain or hold
have within
Synonym : carry, contain, hold
ตัวอย่างประโยค
The jar carries wine.
The canteen holds fresh water.
This can contains water.

10. bear [verb]
Definition : bring in
Synonym : pay, yield
ตัวอย่างประโยค
Interest-bearing accounts.
How much does this savings certificate pay annually?.

11. bear [verb]
Definition : have on one's person
Synonym : wear
ตัวอย่างประโยค
He wore a red ribbon.
Bear a scar.

12. bear [verb]
Definition : behave in a certain manner
Synonym : acquit, behave, carry, comport, conduct, deport
ตัวอย่างประโยค
She carried herself well.
He bore himself with dignity.
They conducted themselves well during these difficult times.

13. bear [verb]
Definition : have rightfully
of rights, titles, and offices
Synonym : hold
ตัวอย่างประโยค
She bears the title of Duchess.
He held the governorship for almost a decade.

14. bear [verb]
Definition : support or hold in a certain manner
Synonym : carry, hold
ตัวอย่างประโยค
She holds her head high.
He carried himself upright.

15. bear [verb]
Definition : be pregnant with
Synonym : carry, expect, gestate, have a bun in the oven
ตัวอย่างประโยค
She is bearing his child.
The are expecting another child in January.
I am carrying his child.


ETdict.com, Copyright ©