คำแปล beard แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ beard อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

beard แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. beard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครา

2. beard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขนใต้คางสัตว์

3. beard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขนแหลมที่รวงข้าว

4. beard [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อต้านอย่างกล้าหาญ
Synonym : defy


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does beard mean?
The meaning of beard .
1. beard [noun]
Definition : the hair growing on the lower part of a man's face
Synonym : face fungus, whiskers

2. beard [noun]
Definition : a tuft or growth of hairs or bristles on certain plants such as iris or grasses

3. beard [noun]
Definition : a person who diverts suspicion from someone (especially a woman who accompanies a male homosexual in order to conceal his homosexuality)

4. beard [noun]
Definition : hairy growth on or near the face of certain mammals

5. beard [noun]
Definition : tuft of strong filaments by which e.g. a mussel makes itself fast to a fixed surface
Synonym : byssus

6. beard [verb]
Definition : go along the rim, like a beard around the chin
ตัวอย่างประโยค
Houses bearded the top of the heights.


ETdict.com, Copyright ©