คำแปล beat out แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ beat out อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

beat out แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. beat out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตีให้แบน

2. beat out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตีเล่น (เช่นตีกลอง)

3. beat out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดับไฟ (ด้วยการตี)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does beat out mean?
The meaning of beat out .
1. beat about [verb]
Definition : search anxiously
Synonym : beat about, cast about, cast around

2. beat out [verb]
Definition : come out better in a competition, race, or conflict
Synonym : beat, crush, shell, trounce, vanquish
ตัวอย่างประโยค
Agassi beat Becker in the tennis championship.
We beat the competition.
Harvard defeated Yale in the last football game.

3. beat out [verb]
Definition : beat out a rhythm
Synonym : tap out, thump out


ETdict.com, Copyright ©