คำแปล beginning แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ beginning อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

beginning แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

beginning (verb) : begin
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. beginning [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มแรก
Synonym : start
Antonym : end
คำที่เกี่ยวข้อง : ตอนแรก

2. beginning [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดเริ่มต้น
คำที่เกี่ยวข้อง : จุดกำเนิด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does beginning mean?
The meaning of beginning .
1. beginning [noun]
Definition : the event consisting of the start of something
ตัวอย่างประโยค
The beginning of the war.

2. beginning [noun]
Definition : the time at which something is supposed to begin
Synonym : commencement, first, get-go, kickoff, offset, outset, showtime, start, starting time
ตัวอย่างประโยค
They got an early start.
She knew from the get-go that he was the man for her.

3. beginning [noun]
Definition : the first part or section of something
ตัวอย่างประโยค
`It was a dark and stormy night' is a hackneyed beginning for a story.

4. beginning [noun]
Definition : the place where something begins, where it springs into being
Synonym : origin, root, rootage, source
ตัวอย่างประโยค
The Italian beginning of the Renaissance.
Jupiter was the origin of the radiation.
Pittsburgh is the source of the Ohio River.
Communism's Russian root.

5. beginning [noun]
Definition : the act of starting something
Synonym : commencement, start
ตัวอย่างประโยค
He was responsible for the beginning of negotiations.

6. beginning [adjective]
Definition : serving to begin
Synonym : first
ตัวอย่างประโยค
The beginning canto of the poem.
The first verse.


ETdict.com, Copyright ©