คำแปล believe แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ believe อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

believe แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. believe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อ
Synonym : accept
Antonym : doubt

2. believe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อว่าพูดจริง
Antonym : disbelieve
คำที่เกี่ยวข้อง : ถือว่า

3. believe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อถือ
คำที่เกี่ยวข้อง : มั่นใจ, เชื่อมั่น

4. believe [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ศรัทธา
คำที่เกี่ยวข้อง : เลื่อมใส


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does believe mean?
The meaning of believe .
1. believe [verb]
Definition : accept as true
take to be true
ตัวอย่างประโยค
I believed his report.
We didn't believe his stories from the War.
She believes in spirits.

2. believe [verb]
Definition : judge or regard
look upon
judge
Synonym : conceive, consider, think
ตัวอย่างประโยค
I think he is very smart.
I believe her to be very smart.
I think that he is her boyfriend.
The racist conceives such people to be inferior.

3. believe [verb]
Definition : be confident about something
Synonym : trust
ตัวอย่างประโยค
I believe that he will come back from the war.

4. believe [verb]
Definition : follow a credo
have a faith
be a believer
ตัวอย่างประโยค
When you hear his sermons, you will be able to believe, too.

5. believe [verb]
Definition : credit with veracity
ตัวอย่างประโยค
You cannot believe this man.
Should we believe a publication like the National Enquirer?.


ETdict.com, Copyright ©