คำแปล bell แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bell อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bell แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระฆัง
Synonym : alarm
คำที่เกี่ยวข้อง : กระดิ่ง, กริ่งประตู

2. bell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง
คำที่เกี่ยวข้อง : ทรงกระดิ่ง, ทรงระฆัง

3. bell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กริ่งสัญญาณ

4. bell [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้กว้างออกจนมีรูปร่างคล้ายระฆัง

5. bell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงร้องหรือเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อ

6. bell [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ร้องหรือหอน

7. bell [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : โทรหา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bell mean?
The meaning of bell .
1. bell [noun]
Definition : a hollow device made of metal that makes a ringing sound when struck

2. bell [noun]
Definition : a push button at an outer door that gives a ringing or buzzing signal when pushed
Synonym : buzzer, doorbell

3. bell [noun]
Definition : the sound of a bell being struck
Synonym : toll
ตัวอย่างประโยค
Saved by the bell.
She heard the distant toll of church bells.

4. bell [noun]
Definition : (nautical) each of the eight half-hour units of nautical time signaled by strokes of a ship's bell
eight bells signals 4:00, 8:00, or 12:00 o'clock, either a.m. or p.m.
Synonym : ship's bell

5. bell [noun]
Definition : the shape of a bell
Synonym : bell shape, campana

6. bell [noun]
Definition : a phonetician and father of Alexander Graham Bell (1819-1905)
Synonym : alexander melville bell, melville bell

7. bell [noun]
Definition : English painter
sister of Virginia Woolf
prominent member of the Bloomsbury Group (1879-1961)
Synonym : vanessa bell, vanessa stephen

8. bell [noun]
Definition : United States inventor (born in Scotland) of the telephone (1847-1922)
Synonym : alexander bell, alexander graham bell

9. bell [noun]
Definition : a percussion instrument consisting of a set of tuned bells that are struck with a hammer
used as an orchestral instrument
Synonym : chime, gong

10. bell [noun]
Definition : the flared opening of a tubular device

11. bell [verb]
Definition : attach a bell to
ตัวอย่างประโยค
Bell cows.


ETdict.com, Copyright ©