คำแปล better แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ better อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

better แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

better (adjective) : good
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. better [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดีกว่า
Synonym : finer

2. better [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดีขึ้น (สภาพร่างกาย)
Synonym : well
คำที่เกี่ยวข้อง : ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง

3. better [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น

4. better [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า

5. better [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)

6. better [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า

7. better [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับปรุง
Synonym : improve
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ดียิ่งขึ้น

8. better [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พัฒนาตัวเอง

9. better [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่เหนือกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ที่ดีกว่า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does better mean?
The meaning of better .
1. better [noun]
Definition : something superior in quality or condition or effect
ตัวอย่างประโยค
A change for the better.

2. better [noun]
Definition : someone who bets
Synonym : bettor, punter, wagerer

3. better [noun]
Definition : a superior person having claim to precedence
ตัวอย่างประโยค
The common man has been kept in his place by his betters.

4. better [noun]
Definition : the superior one of two alternatives
ตัวอย่างประโยค
Chose the better of the two.

5. better [verb]
Definition : surpass in excellence
Synonym : break
ตัวอย่างประโยค
She bettered her own record.
Break a record.

6. better [verb]
Definition : to make better
Synonym : ameliorate, amend, improve, meliorate
ตัวอย่างประโยค
The editor improved the manuscript with his changes.

7. better [verb]
Definition : get better
Synonym : ameliorate, improve, meliorate
ตัวอย่างประโยค
The weather improved toward evening.

8. better [adjective]
Definition : (comparative of `good') superior to another (of the same class or set or kind) in excellence or quality or desirability or suitability
more highly skilled than another
ตัวอย่างประโยค
You're a better man than I am, Gunga Din.
A better coat.
A better type of car.
A suit with a better fit.
A better chance of success.
Produced a better mousetrap.
She's better in math than in history.

9. better [adjective]
Definition : (comparative of `good') changed for the better in health or fitness
ตัวอย่างประโยค
Her health is better now.
I feel better.

10. better [adjective]
Definition : (comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable
Synonym : best
ตัวอย่างประโยค
It would be better to speak to him.
The White House thought it best not to respond.

11. better [adjective]
Definition : more than half
ตัวอย่างประโยค
Argued for the better part of an hour.

12. better [adverb]
Definition : comparative of `well'
in a better or more excellent manner or more advantageously or attractively or to a greater degree etc.
ตัวอย่างประโยค
She had never sung better.
A deed better left undone.
Better suited to the job.

13. better [adverb]
Definition : from a position of superiority or authority
Synonym : best
ตัวอย่างประโยค
Father knows best.
I know better..


ETdict.com, Copyright ©