คำแปล billion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ billion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

billion แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. billion [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พันล้าน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does billion mean?
The meaning of billion .
1. billion [noun]
Definition : the number that is represented as a one followed by 12 zeros
in the United Kingdom the usage followed in the United States is frequently seen
Synonym : 1000000000000, one million million

2. billion [noun]
Definition : a very large indefinite number (usually hyperbole)
Synonym : gazillion, jillion, million, trillion, zillion
ตัวอย่างประโยค
There were millions of flies.

3. billion [noun]
Definition : the number that is represented as a one followed by 9 zeros
Synonym : 1000000000, one thousand million

4. billion [adjective]
Definition : denoting a quantity consisting of one thousand million items or units in the United States

5. billion [adjective]
Definition : denoting a quantity consisting of one million million items or units in Great Britain


ETdict.com, Copyright ©