คำแปล blade แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ blade อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

blade แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. blade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบมีด

2. blade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ดาบ
Synonym : sword

3. blade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบพัด

4. blade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบไม้ที่มีลักษณะเรียวยาว โดยเฉพาะใบหญ้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does blade mean?
The meaning of blade .
1. blade [noun]
Definition : especially a leaf of grass or the broad portion of a leaf as distinct from the petiole
Synonym : leaf blade

2. blade [noun]
Definition : a dashing young man
ตัวอย่างประโยค
Gay young blades bragged of their amorous adventures.

3. blade [noun]
Definition : something long and thin resembling a blade of grass
ตัวอย่างประโยค
A blade of lint on his suit.

4. blade [noun]
Definition : a cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard
Synonym : brand, steel, sword

5. blade [noun]
Definition : a cut of beef from the shoulder blade

6. blade [noun]
Definition : a broad flat body part (as of the shoulder or tongue)

7. blade [noun]
Definition : the part of the skate that slides on the ice

8. blade [noun]
Definition : flat surface that rotates and pushes against air or water
Synonym : vane

9. blade [noun]
Definition : the flat part of a tool or weapon that (usually) has a cutting edge


ETdict.com, Copyright ©