คำแปล blast แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ blast อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

blast แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. blast [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระเบิด
Synonym : explode

2. blast [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การระเบิด
Synonym : burst, detonation, explosion


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does blast mean?
The meaning of blast .
1. blast [noun]
Definition : a very long fly ball

2. blast [noun]
Definition : a sudden very loud noise
Synonym : bam, bang, clap, eruption

3. blast [noun]
Definition : a strong current of air
Synonym : blow, gust
ตัวอย่างประโยค
The tree was bent almost double by the gust.

4. blast [noun]
Definition : an explosion (as of dynamite)

5. blast [noun]
Definition : a highly pleasurable or exciting experience
Synonym : good time
ตัวอย่างประโยค
We had a good time at the party.
Celebrating after the game was a blast.

6. blast [noun]
Definition : intense adverse criticism
Synonym : attack, fire, flack, flak
ตัวอย่างประโยค
Clinton directed his fire at the Republican Party.
The government has come under attack.
Don't give me any flak.

7. blast [verb]
Definition : make a strident sound
Synonym : blare
ตัวอย่างประโยค
She tended to blast when speaking into a microphone.

8. blast [verb]
Definition : hit hard
Synonym : boom, nail, smash
ตัวอย่างประโยค
He smashed a 3-run homer.

9. blast [verb]
Definition : use explosives on
Synonym : shell
ตัวอย่างประโยค
The enemy has been shelling us all day.

10. blast [verb]
Definition : apply a draft or strong wind to to
ตัวอย่างประโยค
The air conditioning was blasting cold air at us.

11. blast [verb]
Definition : create by using explosives
Synonym : shell
ตัวอย่างประโยค
Blast a passage through the mountain.

12. blast [verb]
Definition : make with or as if with an explosion
ตัวอย่างประโยค
Blast a tunnel through the Alps.

13. blast [verb]
Definition : fire a shot
Synonym : shoot
ตัวอย่างประโยค
The gunman blasted away.

14. blast [verb]
Definition : criticize harshly or violently
Synonym : crucify, pillory, savage
ตัวอย่างประโยค
The press savaged the new President.
The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage.

15. blast [verb]
Definition : shatter as if by explosion
Synonym : knock down

16. blast [verb]
Definition : shrivel or wither or mature imperfectly


ETdict.com, Copyright ©