คำแปล board แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ board อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

board แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. board [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. board [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหาร
Synonym : meal

3. board [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระดาน

4. board [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะกรรมการ
Synonym : committee, management

5. board [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร
Synonym : get on


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does board mean?
The meaning of board .
1. board [noun]
Definition : a committee having supervisory powers
ตัวอย่างประโยค
The board has seven members.

2. board [noun]
Definition : a stout length of sawn timber
made in a wide variety of sizes and used for many purposes
Synonym : plank

3. board [noun]
Definition : a flat piece of material designed for a special purpose
ตัวอย่างประโยค
He nailed boards across the windows.

4. board [noun]
Definition : food or meals in general
Synonym : table
ตัวอย่างประโยค
She sets a fine table.
Room and board.

5. board [noun]
Definition : a vertical surface on which information can be displayed to public view
Synonym : display board, display panel

6. board [noun]
Definition : a table at which meals are served
Synonym : dining table
ตัวอย่างประโยค
He helped her clear the dining table.
A feast was spread upon the board.

7. board [noun]
Definition : electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices
Synonym : control board, control panel, instrument panel, panel
ตัวอย่างประโยค
He checked the instrument panel.
Suddenly the board lit up like a Christmas tree.

8. board [noun]
Definition : a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities
Synonym : add-in, card, circuit board, circuit card, plug-in

9. board [noun]
Definition : a flat portable surface (usually rectangular) designed for board games
Synonym : gameboard
ตัวอย่างประโยค
He got out the board and set up the pieces.

10. board [verb]
Definition : get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)
Synonym : get on

11. board [verb]
Definition : live and take one's meals at or in
Synonym : room
ตัวอย่างประโยค
She rooms in an old boarding house.

12. board [verb]
Definition : lodge and take meals (at)

13. board [verb]
Definition : provide food and lodging (for)
ตัวอย่างประโยค
The old lady is boarding three men.


ETdict.com, Copyright ©