คำแปล bond แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bond อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bond แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bond [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผูกมัด

2. bond [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อผูกมัด
Synonym : obligation
คำที่เกี่ยวข้อง : พันธนาการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bond mean?
The meaning of bond .
1. bond [noun]
Definition : an electrical force linking atoms
Synonym : chemical bond

2. bond [noun]
Definition : a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money
the issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal
Synonym : bond certificate

3. bond [noun]
Definition : a connection based on kinship or marriage or common interest
Synonym : alliance
ตัวอย่างประโยค
The shifting alliances within a large family.
Their friendship constitutes a powerful bond between them.

4. bond [noun]
Definition : (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial
Synonym : bail, bail bond
ตัวอย่างประโยค
The judge set bail at $10,000.
A $10,000 bond was furnished by an alderman.

5. bond [noun]
Definition : a restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)
Synonym : hamper, shackle, trammel

6. bond [noun]
Definition : a connection that fastens things together
Synonym : attachment

7. bond [noun]
Definition : a superior quality of strong durable white writing paper
originally made for printing documents
Synonym : bond paper

8. bond [noun]
Definition : United States civil rights leader who was elected to the legislature in Georgia but was barred from taking his seat because he opposed the Vietnam War (born 1940)
Synonym : julian bond

9. bond [noun]
Definition : British secret operative 007 in novels by Ian Fleming
Synonym : james bond

10. bond [noun]
Definition : the property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition
Synonym : adherence, adhesion, adhesiveness
ตัวอย่างประโยค
The mutual adhesiveness of cells.
A heated hydraulic press was required for adhesion.

11. bond [verb]
Definition : stick to firmly
Synonym : adhere, bind, hold fast, stick, stick to
ตัวอย่างประโยค
Will this wallpaper adhere to the wall?.

12. bond [verb]
Definition : create social or emotional ties
Synonym : attach, bind, tie
ตัวอย่างประโยค
The grandparents want to bond with the child.

13. bond [verb]
Definition : issue bonds on

14. bond [verb]
Definition : bring together in a common cause or emotion
Synonym : bring together, draw together
ตัวอย่างประโยค
The death of their child had drawn them together.


ETdict.com, Copyright ©