คำแปล book แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ book อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

book แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. book [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังสือ

2. book [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จอง
Synonym : reserve
คำที่เกี่ยวข้อง : บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า

3. book [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บันทึกข้อหา
Synonym : charge, record
คำที่เกี่ยวข้อง : เขียนใบสั่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does book mean?
The meaning of book .
1. book [noun]
Definition : a written work or composition that has been published (printed on pages bound together)
ตัวอย่างประโยค
I am reading a good book on economics.

2. book [noun]
Definition : physical objects consisting of a number of pages bound together
Synonym : volume
ตัวอย่างประโยค
He used a large book as a doorstop.

3. book [noun]
Definition : a compilation of the known facts regarding something or someone
Synonym : record, record book
ตัวอย่างประโยค
Al Smith used to say, `Let's look at the record'.
His name is in all the record books.

4. book [noun]
Definition : a written version of a play or other dramatic composition
used in preparing for a performance
Synonym : playscript, script

5. book [noun]
Definition : a record in which commercial accounts are recorded
Synonym : account book, book of account, ledger, leger
ตัวอย่างประโยค
They got a subpoena to examine our books.

6. book [noun]
Definition : a collection of playing cards satisfying the rules of a card game

7. book [noun]
Definition : a collection of rules or prescribed standards on the basis of which decisions are made
Synonym : rule book
ตัวอย่างประโยค
They run things by the book around here.

8. book [noun]
Definition : the sacred writings of Islam revealed by God to the prophet Muhammad during his life at Mecca and Medina
Synonym : al-qur'an, koran, quran

9. book [noun]
Definition : the sacred writings of the Christian religions
Synonym : bible, christian bible, good book, holy scripture, holy writ, scripture, word, word of god
ตัวอย่างประโยค
He went to carry the Word to the heathen.

10. book [noun]
Definition : a major division of a long written composition
ตัวอย่างประโยค
The book of Isaiah.

11. book [noun]
Definition : a number of sheets (ticket or stamps etc.) bound together on one edge
ตัวอย่างประโยค
He bought a book of stamps.

12. book [verb]
Definition : engage for a performance
ตัวอย่างประโยค
Her agent had booked her for several concerts in Tokyo.

13. book [verb]
Definition : arrange for and reserve (something for someone else) in advance
Synonym : hold, reserve
ตัวอย่างประโยค
Reserve me a seat on a flight.
The agent booked tickets to the show for the whole family.
Please hold a table at Maxim's.

14. book [verb]
Definition : record a charge in a police register
ตัวอย่างประโยค
The policeman booked her when she tried to solicit a man.

15. book [verb]
Definition : register in a hotel booker


ETdict.com, Copyright ©